Algemene Voorwaarden

E-mail:  info@peloris.nl

Website:  www.peloris.nl


Definities

1.      Peloris Rotterdam :  Peloris, gevestigd te Hoogvliet, Rotterdam onder KvK nr. 78029147.

2.     Klant: degene met wie Peloris een overeenkomst is aangegaan.

3.     Partijen: Peloris en klant samen.

4.     Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Peloris. 

2.     Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat duidelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.     Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 


Restmateriaal

1.      Peloris is een textiel upcycling bedrijf. Het textiel is voorafgaand aan de nieuwe toepassing voor de klant al eerder gebruikt.  Eventuele vlekken of vuil hoort bij het product, en vertelt het hergebruikte verhaal. Als de klant dit niet wil, moet dez klant Peloris uitdrukkelijk per mail hiervan op de hoogte stellen. 

2.     Peloris behandelt het textiel naar beste inzicht en vermogen om deze geschikt te maken voor de nieuwe toepassing, hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend.


Offerte

1.      Offertes van Peloris zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.     Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere termijn staat vermeld. Deze vervalt na deze termijn.

3.     Offertes gelden niet voor nabestellingen, hiervoor stellen we weer een nieuwe offerte op.


Aanvaarding

1.      Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt Peloris zich het recht de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2.     Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Peloris slechts, nadar de klant deze per mail heeft bevestigd. 

Prijzen

1.      Alle prijzen die Peloris hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. 

2.     Alle prijzen die Peloris hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Peloris ten alle tijden wijzigen.

3.     Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Peloris niet kon voorzien ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

4.     De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5.     De prijs met betrekking tot een diensverlening wordt door Peloris vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6.     De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Peloris, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.      Indien partijen voor een dienstverlening door Peloris een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij paritjen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken overeengekomen.

8.     Peloris is gerechtigs om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9.     Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Peloris de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

10.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt, heeft de klant recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11.     Peloris heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12.    Voorafgaand aan de ingang ervan zal Peloris prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 

13.    De consument heeft het recht om de overeenkomt met Peloris op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 


Betalingen en betalingstermijn

1.      Peloris mag bij het aangaan van de overeenkomt een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2.     De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

3.     Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim in gebreke is, zonder dat Peloris de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4.     Peloris behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen niet tijdig betalen

1.      Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Peloris gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijk rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maande voor een hele maand wordt gerekend.

2.     Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Peloris. 

3.     De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.     Wanneer een klant niet tijdig betaalt, mag Peloris zijn verplichtigen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde can de klant, zijn de vorderingen van Peloris op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.     Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomt door Peloris, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Peloris te betalen.


Recht van reclame

1.      Zodra de klant in verzuim is, is Peloris gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

2.     Peloris roept het recht van reclame in door middel van een mededeling per e-mail.

3.     Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Peloris, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.     De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 


Herroepingsrecht

1.      Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

a.      Het product niet is gebruikt

b.      Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

c.      Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygienische redenen

d.      De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale 

e.      Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

f.      De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2.     De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

a.      Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen

b.      Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

c.      Zodra de consument bevestigd heeft dat hij de digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.     De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via  info@peloris.nl.

4.     De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingrecht te retourneren aan Peloris, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5.     Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de bestelling voor rekening van de consument.

6.     De kosten van de bestelling, voor na ontvangst en inspectie binnen 14 dagen terug overgemaakt.


Retentierecht

1.      Peloris kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Peloris heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2.     De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant betalingen verschuldigd is aan Peloris. 

3.     Peloris is nooit aan aanspralijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikamken van zijn retentierecht. 


Verrekening

1.      Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Peloris te verreken met een vordering op Peloris. 


Eigendomsvoorbehoud

1.      Peloris blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Peloris op grond van wat voor met Peloris gesloten overeenkomsten dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

2.     Tot die tijd kan Peloris zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3.     Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemde of anderszins bezwaren.

4.     Indien Peloris heeft een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de oveenkomst als ontbonden en heeft Peloris het recht om de schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering

1.      Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.     Levering vindt plaats bij Peloris, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.     Levering van online bestelde producten vind plaats op het door de klant aangegeven adres.

4.     Indien de overeengekoemen bedragen niet, of niet op tijd worden voldaan, heeft Peloris het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5.     Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Peloris kan tegenwerpen


Leveringstijd

1.      De door Peloris opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Peloris door Peloris per mail bevestigd is aan de klant.

3.     Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomt te ontbinden, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

4.     De levertijd is in verband met het meten op locatie ook afhankelijk van het weer, dit beinvloed het meten negatief en doen wij alleen als de omstandigheden gunstig zijn. Peloris heeft het recht om op de dag zelf de afspraak te verschuiven.

5.     De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Transportkosten

1.      Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending

1.      Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dienst de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteir c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Peloris niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.     Indien de klant zelf voor een transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Peloris, bij gebreke waarvan Peloris niet aansprakijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Verzekering

1.      De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzeken en zerzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

a.      Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggend overeenkomst

b.      Zaken van Peloris die bij de klant aanwezig zijn

c.      Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.     De klatn geeft op eerste verzoek van Peloris de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Bewaring

1.      Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.     Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor de rekening van de klant.


Montage/Installatie

1.      Hoewel Peloris zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld. 

2.     Als alle bevestigingspunten op het object zitten hangen we naar ons kunnen en inzicht op. Mocht de klant deze montage toch wel zelf willen doen, ligt de verantwoordelijkheid voor de fit ook bij de klant.


Garantie

1.      Wanneer partijen een overeenkomt met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Peloris enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2.     De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

3.     Indien een poduct een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de klant recht op herstel van het product.Peloris kan ervoor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.

4.     De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, onjuiste behandeling, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

5.     Onder onjuiste behandeling valt:

a.      Montage van de geleverde producten, anders dan volgens de door Peloris geleverde voorschriften, dan wel montagehandleiding

b.      Onvoldoende of niet-tijdig onderhoud aan het product

c.      Blootstelling aan te hoge temperaturen

d.      Bewerking van producten

6.     Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze huridisch en/of feitelijk worden gelevrd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

7.      Peloris streeft ernaar dat de klant even leven lang van het product geniet. Peloris produceert daarom ook met de hoogst mogelijke kwaliteit. Peloris geeft 1 jaar vakantie, welke aanvangt vanaf de levering, mocht daarna nog iets voorkomen dan gaan we daar met de klant over in gesprek. Onder garantie valt functioneel falen, dat houdt in: scheuren, losse naden, defecte rits. Valt iets daarbuiten en is de klant van mening dat dit wel onder de garantie valt, moet Peloris daarvan per e-mail op de hoogte worden gesteld:  info@peloris.nl.

8.     Voor aanpassingen van kosmetische onjuistheden gaat Peloris eerst met de klant in overleg, en is wettelijk niets verplicht, hiervoor worden daarom mogelijk arbeidsuren in rekening gebracht, tenzij anders door de partijen afgesproken en schriftelijk vermeldt.


Uitvoering van de overeenkomst

1.      Peloris voert de overeenkomt naar beste inzicht en vermogen en de overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.     Peloris heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.     De uitvoering van de overeenkomt geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Peloris tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 

5.     Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Peloris tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.

6.     Indien door Peloris een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond ofverstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Afwijkingen in het geleverde product, die binnen een redelijke marge vallen, waaronder eventuele kleurverschillen, dienen door de klant te worden geaccepteerd en geven de klant geen recht op ontbinding, schadevergoeding of vervanging.

7.      De door Peloris geleverde producten mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min drie procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde producten, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven de klant geen recht de gekochte producten niet te aanvaarden, noch op ontbinding, schadevergoeding of vervanging.


Informatieverstrekking door de klant

1.      De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomt tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Peloris.

2.     De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3.     Indien en voor zover de klant die verzoekt, retourneert Peloris de betreffende bescheiden.

4.     Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Peloris redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en uren voor rekening van de klant.


Intellectueel eigendom

1.      Peloris behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     De klant mag de genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vam Peloris laten kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Boetebeding

1.      Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhoudin of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

a.      Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1000

b.      Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5000

2.     Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voorduurt.

3.     Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4.     Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Peloris waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.


Vrijwaring

1.      De klant vrijwaart Peloris tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Peloris geleverde producten en/of diensten.


Klachten

1.      De klant dient een door Peloris geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op evenutele tekortkomingen.

2.     Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dienst de klant Peloris daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.     Consumenten dienen Peloris uiterlijk binnen 1 week na de constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 

4.     De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat Peloris in staat is hierop adequaat te reageren.

5.     De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.     Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Peloris gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1.      De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Peloris.

2.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Peloris ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

1.      Als Peloris een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is iedere van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledigde bedragen die zijn op grond van die overeenkomst aan Peloris verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid van Peloris

1.      Peloris is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.     Indien Peloris aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkotst.

3.     Peloris is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.     Indien Peloris aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.     Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 


Vervaltermijn

1.      Elk recht van de klant op schadevergoeding van Peloris vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding

1.      De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Peloris toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekening, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.     Is de nakoming van de verplichtingendoor Peloris niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Peloris in verzuim is.

3.     Peloris heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Peloris kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht

1.      In aanvulling op het bepaald in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Peloris in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Peloris kan worden toegerekend in een van de wil van Peloris onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Peloris kan worden verlangd.

2.     Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derde; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.     Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Peloris 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Peloris er weer aan kan voldoen.

4.     Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.     Peloris is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 


Wijziging van de overeenkomt

1.      Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomt dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden

1.      Peloris is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.     Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.     Grote inhoudelijke wijzigingen zal Peloris zoveel mogelijk met de klant bespreken.

4.     Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten

1.      Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Peloris. 

2.     Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.      Wanneer een of meerdere bepaling van deze algemen voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.     Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichst in de buurt komt van wat Peloris bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.      Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.     De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Peloris is gevestigs is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingen anders voorschrijft. 

3.     Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaannaar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Peloris, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Peloris met de klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.